Thursday, January 26, 2012

ေမတၱာမြန္ဂိုေဒါင္ ျပင္းထန္စြာ မီးေလာင္ေပါက္ကဲြရျခင္း အေၾကာင္းမွန္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီ

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ကူးတိ႔ုဆိပ္ရပ္ကြက္ရိွ ေမတၱာမြန္သိုေလွာင္႐ုံဝင္း
အတြင္းဒီဇင္ဘာ၂၉ရက္ေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့သည္႕ပရ ေဆးဂိုေဒါင္မီးေလာင္ရာ၌
ေပါက္ကဲြမႈအား မ်ားစြာျပင္းထန္ရျခင္းမွာ သုိေလွာင္ထားေသာဓာတုပစၥည္း
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕မွ သုံးသပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

''ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္တဲ့ ဂိုေဒါင္ အမွတ္(၇၉)ထဲမွာ ပရေဆးနဲ႔ ဓာတု ပစၥည္းစုစုေပါင္း
၆၈ မ်ဳိး၊ တန္ခ်ိန္ အားျဖင့္ ၂ဝ၅ဒသမ ၁၂၂ တန္ သိုေလွာင္ထားတယ္။ အဲဒီထဲမွာ
ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတုပစၥည္း က ၅၈ ဒသမ ၂၅ဝတန္နဲ႔အပူရိွန္ ျမင့္မားမႈကို
ပိုမိုအားေပးတဲ့ေလာင္ စာက ၄၁ ဒသမ ၄၃၆ တန္ ပါဝင္ တာေတြ႕ရတယ္။ မီး
ေလာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဓာတုပစၥည္း ၉၉ ဒသမ ၆၈၆ တန္က ျမင့္မားတဲ့အပူရိွန္နဲ႔ 
ထိေတြ႕ၿပီး ဓာတုအခ်င္းခ်င္း ေပါင္း စပ္ဓာတ္ျပဳကာအေသးစားႀကီးမား ျပင္းထန္
တဲ့ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္တာ ေတြ႕ ရတယ္''ဟု စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက
ေျပာသည္။ဂိုေဒါင္ပိုင္ရွင္အား စစ္ေဆးရာ တြင္ ¤င္းသည္ ပရေဆးမ်ားကုိအ
ေရာင္းအဝယ္ျပဳစဥ္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယတုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွခဲ့ၿပီး ထို
လမ္းေၾကာင္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ဓာတုပစၥည္းမ်ားကိုပါ သယ္ယူသို
ေလွာင္ ေရာင္း ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကိုသုိေလွာင္ရာတြင္ေရာေႏွာ
စုပံုခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၁ ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္ထဲတြင္ မီးေလာင္ေပါက္ကဲြ 
လြယ္သည့္ Potassium Chlorate ၅ဝဝဝ ကီလိုဂရမ္ (၂၅ ကီလို ဂရမ္ဝင္ 
၂ဝဝ အိိတ္) Red Phosphorous ၁၆ဝဝ ကီလိုဂရမ္တို႔ကို ဝယ္ယူ၍ ဂိုေဒါင္
အတြင္းရိွ ယမ္း စိမ္းအိတ္မ်ားအနီးစုပံုထားခဲ့ ေၾကာင္း Potassium Chlorate 
အိတ္ ၂ဝဝ မွ ၆ဝခန္႔သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီးက်န္အိတ္မ်ားႏွင့္ Red Phosphorous
၁၆ဝဝ ကီလို ဂရမ္ တုိ႔မွာမီးေလာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ထို႔ ျပင္မီးမေလာင္မီ ၁ဝရက္
ခန္႔က ဝယ္ယူသိုေလွာင္ ထားေသာ Ammonium Nitrate ငါးတန္ႏွင့္ လက္
က်န္ တစ္အိတ္လွ်င္ ၅ဝကီလိုပါေသာ ၁ဝ အိတ္မွာလည္း မီးေလာင္မႈတြင္ပါဝင္
သြားေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္ ေပါက္ ကဲြမႈ ျပင္းထန္သြားသည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရိွ
ရ ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေပါက္ကဲြမႈအား အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ ရန္ ဒုတိယ
သမၼတေဒါက္ တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အခင္းျဖစ္
ပြားရာ ေနရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ က သက္ဆုိင္ရာဌာနအဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားသို႔ မွာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ဗဟုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ႏွင့္တုိင္းေဒသ 
ႀကီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ဟူ၍ အဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕ခဲြကာ မီးေလာင္ေပါက္ ကဲြမႈ 
အေၾကာင္းရင္းကို အပူတျပင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ထိုသို႔ မီးေလာင္ေပါက္ကဲြမႈ အေၾကာင္းရင္းအား စစ္ေဆးရာ၌ ကနဦးအေနျဖင့္
မီးေလာင္မႈ အ ေၾကာင္းရင္းအားစတင္စစ္ေဆး ခဲ့ရာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ဂို
ေဒါင္ အမွတ္(၈ဝ)မွ မီးစတင္ေလာင္ ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ကပ္လ်က္ရိွေသာဂိုေဒါင္ အမွတ္
(၇၉)သို႔ ကူးစက္ေလာင္ ကြၽမ္းကာ ေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း၊ မီးစတင္ေလာင္
ကြၽမ္း စဥ္ကဝါယာႀကိဳးေညႇာ္နံ႔မ်ားရကာ အဆုိပါေန႔၏ ည ၁ နာရီခန္႔မွ မီး စတင္
ေလာင္ ကြၽမ္းေန ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထိုဂိုေဒါင္ အမွတ္(၈ဝ) တြင္ မီးေလာင္မႈ
မျဖစ္မီက ခဲဂေဟ ေဆာ္ သည့္ ေဂါက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အင္ဗာတာ အားသြင္းျခင္း
မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးခ်ိန္၌ ထိုမီးခလုတ္မ်ားကို မပိတ္ခဲ့
ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေမတၱာ မြန္ဂိုေဒါင္ဝင္းအတြင္းရိွ ဂိုေဒါင္မ်ား အား လံုၿခံဳေရးမီးသာ 
သြယ္တန္း ခြင့္ျပဳထားၿပီး က်န္လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္ တန္းျခင္းကို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာ 
ဏာပုိင္ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး မွသာ ေဆာင္ ရြက္ရမည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂိုေဒါင္ အမွတ္(၈ဝ)၏ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္း ျခင္းကိုမူ ဌာန၏ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ မရမီ သြယ္တန္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ ရိွရသည္ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ မွ အဖဲြ႕ဝင္မီးသတ္အရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။


''အခုေတြ႕ရိွရတဲ့ စစ္ေဆးခ်က္ ေတြအရ ဒီမီးေလာင္မႈဟာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ အ
ပူလြန္ကဲၿပီးမီး ေလာင္မႈစတင္ျဖစ္ပြားတယ္လို႔ သံုး သပ္ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ
ေတာ့ မီးေလာင္မႈျဖစ္တဲ့ညမွာ မီး မေလာင္ခင္အခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္ မီးလာေနၿပီး
ေပါက္ကြဲမႈ ႀကီးျဖစ္ ေတာ့မွ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္သြားတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ရယ္၊မီးေလာင္
မႈ မျဖစ္ခင္ သံုးရက္ေလာက္က ဒီဂို ေဒါင္မွာရိွတဲ့ ဝါယာႀကိဳးေတြ ပူေန တယ္လို႔ ဂို
ေဒါင္ေစာင့္ ဝန္ထမ္းေတြ ရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြအရ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းေတြအပူလြန္
ကဲရာကေနစေလာင္တယ္လို႔ ေျပာႏုိင္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဂိုေဒါင္အမွတ္(၈ဝ) အတြင္း
မွာလည္း မီးေလာင္ပ်က္စီးေနတဲ့ အင္ဗာတာတစ္လံုးကိုလည္းရွာေဖြ ေတြ႕ရိွခဲ့တယ္''
ဟု ၄င္းက ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း၊ သို
ေလွာင္ ၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၫႊန္ၾကား
ခ်က္ မ်ား၊ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားကို လူေနရပ္ကြက္အနီးသို
ေလွာင္ျခင္းမရွိေစရန္ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆး
ေရးအဖြဲ႕က အႀကံျပဳ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။
From Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: