Friday, August 10, 2012

မိေကာင္း ဖခင္ သားသမီး

“မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ရန္မွာ ေငြေတြ ေၾကးေတြ ေပါမ်ားျခင္း၊ အေျခၾကီးအေနၾကီး ေနရျခင္းတုိ႔

ကုိ လုိအပ္သည္မဟုတ္။ တစ္ဖက္ရပ္တဲကေလးမွာ ေနရေသာ ဆင္းရဲသားတုိ႔၏ သားသမီးတုိ႔သည္လည္း 

မိေကာင္း ဖခင္ သားသမီးမ်ားျဖစ္နုိင္ၾကသည္။ အက်င့္ေကာင္းဖုိ႔သာ လုိသည္ ” ဟူေသာ ဆရာတက္တုိး၏ 

အေတြးအျမင္ကုိ အထူးသေဘာက်မိပါသည္။မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးျဖစ္ရန္မွာ လြယ္ေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။ မိဘကုိယ္တုိင္က မိေကာင္းဖခင္ျဖစ္ျပီး သား 

သမီးမ်ားကလည္း သားေကာင္းသမီးေကာင္းျဖစ္ပါမွ တကယ့္မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးျဖစ္၏။ မိဘက

ေကာင္းပါ လ်က္ သားသမီးက မေကာင္းလ်ွင္ မိေကာင္းဖခင္းသားသမီးမဟုတ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးမေကာင္းလ်ွင္

ေတာ့ ဆုိဖြယ္ရာမရွိျပီ။ မိဘက မေကာင္းဘဲ သားသမီးက ေကာင္းေနလ်ွင္ေတာ့ သားေကာင္း သမီးေကာင္း

ဟူ၍ သာမန္မ်ွ ေခၚရမည္ထင္၏။ဘယ္လုိမိဘမ်ဳိးသည္ မိေကာင္းဖခင္ျဖစ္သလဲ၊ ဘယ္လုိသားသမီးမ်ဳိးသည္သားေကာင္းသမီးေကာင္း ျဖစ္သ

လဲ “ဖဝါးလက္ႏွစ္လုံး ဖခုံးလက္ႏွစ္သစ္ အစလူျဖစ္ေအာင္ ေမြး” ဟူေသာ မိဘေက်းဇူးကုိ ေဖာ္က်ဴးသည့္ စ

ကား ရွိ၏။ ဤမ်ွေကြးေလးနုနယ္ ကေလးငယ္ကုိ မိဘႏွစ္ပါးက လူျဖစ္ေအာင္ ေမြးခဲ့ရသည္။ လူျဖစ္ေအာင္

ေမြး ဆုိရာ၌ လူေကာင္ေသးဘဝမွ လူေကာင္ၾကီးဘဝေရာက္ေအာင္ ေမြးျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ္လည္း 

အဓိက ေတာ့မဟုတ္ပါ။ အဓိကမွာ (လူ) ပီသေအာင္ ေမြးျခင္းျဖစ္သည္။သားသမီးကုိ လူ….လူ..လူပီသေအာင္ ေမြးျမဴေရးမွာ မိဘတုိ႔အတြက္ အဓိကတာဝန္ျဖစ္၏။ ထုိတာဝန္သည္ 

မလြယ္ပါ။မိဘဟူသည္ သားသမီးတုိ႔၏ အနႏၱဂုိဏ္းဝင္ေက်းဇူးရွင္။ ဤမ်ွၾကီးက်ယ္ေသာ ဂုိဏ္းဝင္ ေက်းဇူး

ရွင္ အျဖစ္ ခံထုိက္ေသာ မိဘျဖစ္သူအဖုိ႔ သားသမီးအေပၚ ထားရွိအပ္သည့္ တာဝန္သည္ အဘယ္မွာ လြယ္

ပါမည္နည္း။ (လူ)တဲ့ ။ အေတြးအေခၚ ဥာဏ္ရွိေသာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း သတၱဝါဟု အဘိဓာန္က အနက္ဖြင့္ ပါ

သည္။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးကေတာ့ (လူ) ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ဤသုိ႔ သရုပ္ခြဲဲပါ၏။လူဆုိတာ (လူ)တဲ့၊ (လူး) တဲ့ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ပခုံးႏွစ္ဖက္ၾကားေခါင္းေပါက္ရုံနဲ႔ လူမေခၚေသးဘူးကြယ့္။ လူ

ဆုိတာ တလူလူေနမွ လူေခၚတာ။ ဘာေတြ တလူလူ ေနရမွာတုံးဆုိေတာ အလွဴေရစက္ လက္နဲ႔မကြာ ဆုိ

တာလုိ ဒါနေတြ တလူလူ ေနရတယ္။ သီလေတြ တလူလူေနရတယ္။ ဘာဝနာေတြ တလူလူေနရတယ္။ တစ္

နည္းေျပာရရင္ စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ေတြ တလူလူျဖစ္ေနရတယ္။ ဒီလုိလူမ်ဳိးကုိမွ တကယ့္ လူပီသတဲ့ 

လူေခၚတယ္ကြယ့္။ေနာက္” လူး “ ဆုိတာက မေကာင္းမွဳ ဒုစရုိက္ ႏြံအုိင္ၾကီးထဲမွာ လူးသြား၊ နစ္သြားတာ။ ေကာင္းမွဳကုသုိလ္

ဘက္ ကုိနည္းနည္းမ်ွ မေရာက္လာေတာ့ဘူး။ ေကာင္းမွဳကုသုိလ္ ဆုိတာကုိေတာင္ သူနားမလည္ေတာ့

ဘူးေလ။ အဲဒီ လူမ်ဳိးကုိေတာ့ (လူ) လုိ႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ (လူး) တဲ့။ ကုိယ္ေမြးတဲ့ သားသမီးကုိ (လူး) မျဖစ္

သြားေအာင္ အညြန္႔ တလူလူႏွင့္ တကယ့္ (လူ) ျဖစ္လာေအာင္ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္နုိင္ေသာ မိဘသည္ 

မိေကာင္း ဖေကာင္းျဖစ္၏။ ထုိ မိေကာင္း ဖေကာင္းေၾကာင့္ လူေကာင္း သူေကာင္း ျဖစ္လာေသာ သားသမီး

သည္ မိေကာင္းဖခင္ သားသမီး ျဖစ္၏။အခ်ဳိ႔ မိဘမ်ားသည္ ပုဗၺာစရိယာ- လက္ဦးဆရာ ရင္ေသြး လူငယ္မ်ား ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရးကုိ လုိလုိလားလား

ေဆာင္ရြတ္ၾကသည္။ မွန္၏။သုိ႔ေသာ္လည္း ဆႏၵေစာမွဳ၊ မသိနားမလည္မွဳ၊ လ်စ္လ်ွဴရွဳမွဳ ဟူေသာ အမွားမ်ား 

ၾကားဝယ္ လုံးလည္လုိက္ကာ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကဳံရ၏။ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ၏။“သားသမီးမ်ားကုိ ဆႏၵေစာစြာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ မသိနားမလည္စြာ အလုိလိုက္ျခင္း၊ မေပါ့ဆသင့္သည္၌ ေပါ့

ဆစြာ လ်စ္လ်ွဴရွုျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ား ေကာင္း၍ ေတာ္၍ မလာဘဲ ဆုိး၍ ၊ ပ်က္၍ လာ၏။”

စင္စစ္ သားသမီးကုိနည္းလမ္းတက် ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးသည္ သိမ္ေမြ႔ေလးနက္ေသာ ကိစၥျဖစ္၏။ ဤကိစၥမ်ဳိး

ကုိ ေတာ္စြေလ်ာ္စြာ သေဘာထားကာ ပစ္ထားမည္ဆုိလ်ွင္ “သားသမီးတုိ႔ မၾကီးမရြယ္၊ ငယ္စဥ္ကာလ ၊ မ

ဆုံးမေသာ္၊ မိဘတစ္လီ ၊ရန္သူမည္၏။” ဟူေသာစြဲခ်က္မွ လြတ္မည္မဟုတ္ေပ။အခ်ဳိ႔လူငယ္မ်ား လူဆုိး လူသြမ္းဘဝ ေရာက္သြားရျခင္း၌ အေသခ်ာဆုံး အခ်က္မွာ မိဘက သားသမီးကုိ 

ပစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ “အကယ္၍သာ မိဘ(၇၅)ရာခုိင္ႏွဳန္းက သားသမီးကုိ ပစ္မထားလ်ွင္တုိင္း

ျပည္မွာ လူဆုိး လူမုိက္ မရွိပါဘူး”ဤသုိ႔ ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္ထြဋ္ ေျပာဖူးပါ၏။သားသမီးကုိ မဆုံးမဘဲ ပစ္ထားေသာအခါ သားသမီးေတြ ဆုိးလာ မုိက္လာျပီဆုိလ်ွင္ ခါးသီးေသာ ဒုကၡဒဏ္

ကုိ ခံၾကရ၏။ ေရႊပုံ ေငြပုံေပၚထုိင္ျပီး ေနာင္တကုိ ရင္ဝယ္ပုိက္ကာ ဒူးႏွင့္မ်က္ရည္ သုတ္ရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး 

ၾကဳံၾကရ ၏။ ျပီး- ပတ္ဝန္းက်င္ကေကာ သက္သာသလား။ မသက္သာ။ ျမဳိ့ရြယ္ နယ္ပယ္ တုိင္း နုိင္ငံ စသည္

ျဖင့္ ဒုကၡမီး ကူးစက္ရတတ္၏။ ေပါ့ေပါ့ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ “ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူၾကီး” “မနဳႆတၱဘာေဝါ 

ဒုလႅေဘာ” လူ႔အျဖစ္သည္ ရခဲလွ၏။ ဤေဒသနာကုိ ဘုရားရွင္သည္ ၄၅- ဝါပတ္လုံး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမ်ွ မိန္႔ျမြတ္

ေတာ္မူ၏။ လူ႔အျဖစ္သည္ ဘယ္ေလာက္အဖုိးတန္သနည္း။ အခ်ဳိ႔ လူငယ္မ်ားသည္ ဤအခ်က္ကုိ ဆင္ျခင္ ႏွ

လုံးသြင္းမိၾက ပါရဲ့လား။ သုဂတိဘုံသား လူ႔ဘဝဆုိသည္မွာ တကယ့္ပေဒသာပင္ဘဝ။ ၾကိဳးစားက ဘုရားျဖစ္

နုိင္ေသာ ဘဝ။ သူ႔အက်ဳိး ကုိယ့္အက်ဳိး တုိးသည္ထက္တုိးေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ေသာ ဘဝ။ ဤအခ်က္ကုိ 

လူငယ္မ်ား စဥ္းစားမိၾကပါရဲ့လား။အခ်ဳိ႔မိဘမ်ားသည္ သားသမီး အေျခဆုိး အေနဆုိး ေရာက္ခါမွ ယူက်ဴံးမရ အပူလုံးၾကြၾက၏။ ေနာင္တ

ေသာက မီးႏွယ္ထၾက၏။ အရူးမီးဝုိင္း ဗ်ာမ်ားၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္က်ေလျပီ။ လူနာမ်က္ျဖဴဆုိက္မွ ဆရာ

ေခၚ၍ ျဖစ္အံ့ေလာ။ အခ်ိန္မီခ်ဳပ္မွ အစုတ္သက္သာမည္မဟုတ္လား။ထုိ႔ေၾကာင့္ သားသမီးကုိ ငယ္နုစဥ္က 

ဆုံးမျပဳျပင္ နုိင္ရန္ မိဘတုိင္းမွာ မိဘပညာ အထူးလုိအပ္ေပသည္။ လက္ဦးဆရာျဖစ္သည့္ မိဘတုိ႔က သား

သမီးကုိ သင္ၾကားေပးရမည့္ ပညာမွာ ကၾကီး၊ ကေခြး ပညာမဟုတ္။ “မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညႊန္

လတ္”  ဟူသည့္ သိဂၤ ါေလာဝါဒသုတ္လာ ဗုဒၶလမ္းညႊန္ခ်က္ ပညာမ်ဳိးသာ အဓိကျဖစ္သည္။ထုိ “မိဘပညာ” မ်ားအရ သားသမီးတုိ႔အား မေကာင္းေသာအျပဳ၊ မေကာင္းေသာ အေျပာ၊ မေကာင္းေသာ 

အၾကံတုိ႔ကုိ မျပဳရန္၊ မေျပာရန္၊ မၾကံရန္ တားျမစ္ရမည္။ အျပစ္ျပကာ ဆုံးမ၍ အမွန္းလမ္းေပၚေရာက္ေစရ

မည္။ ကာယကံ အက်င့္ေကာင္း၊ ဝစီကံ အက်င့္ေကာင္း၊ မေနာကံ အက်င့္ေကာင္းေတြ ရွင္သန္တုိးတက္

ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္။ဤနည္းျဖင့္ မိဘသည္ သားသမီးတုိ႔ရင္၌ ခ်စ္ခင္စိတ္၊ ၾကင္နာစိတ္ ၊ ညွာတာစိတ္၊ စာနာစိတ္၊ ရဲစိတ္၊ စြန္႔

စားစိတ္၊ စြန္႔လႊတ္စိတ္၊ ဂါရဝစိတ္၊ နိဝါတစိတ္၊ စေသာ စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရမည္။ 

ဤသုိ႔ေဆာင္နုိင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ဳိးကုိသာ တကယ့္ မိဘပညာဟု ဆုိအပ္၏။ အတန္းပညာ တတ္၊ မတတ္ကုိ 

မဆုိလုိ။တကယ္ေတာ့ လူသည္အျခားေသာ အတတ္ပညာ နည္းဗ်ဴဟာေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ ဘယ္ေလာက္တတ္

ထား တတ္ထား၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း(ဝါ) စရဏပညာ မတတ္လ်ွင္ အလကားျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ စည္း

ကမ္းသည္ လူ၏တန္ဘိုး။သုိ႔ျဖစ္၍ သားသမီးကုိ မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးျဖစ္လာေအာင္ ေမြးျမဴလုိေသာ မိဘသည္ ကုိယ္တုိင္က

လည္း လူ႔က်င့္ဝတ္ လူ႔ဝိနည္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ သင္ယူက်င့္သုံးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ အထူးဆုိဖြယ္ မ

လုိ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဆုံးမနည္းကုိရွဳပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မယဥ္ေက်းသူ နတ္လူ၊ ျဗဟၼာ သတၱဝါ

တုိ႔ကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမရာ၌ အတုမဲ့ ျပဳိင္ဘက္ကင္းသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘုရားရွင္ 

ကုိယ္ေတာ္ တုိင္က အသိဥာဏ္ဝိဇၨာ အက်င့္စရဏတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ပင္ မဟုတ္ေလာ။ ဤ

သည္ကုိ သားသမီးကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ လိမၼာေအာင္ ဆုံးမလုိေသာ မိဘသည္ ကုိယ္တုိင္က ယဥ္ေက်း

လိမၼာေအာင္ ဆုံးမထားဖုိ႔ လုိ၏။မိဘႏွင့္သားသမီး အေရးတြင္ အေရးၾကီးဆုံး အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ မိဘႏွင့္ သားသမီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တကယ့္

ကုိ အက်ဳိးလုိလားသည့္ ေမတၱာတရား ထားရွိရန္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာဆုိရာ၌လည္း မေနာကံ ေမတၱာမ်ွ မ

ဟုတ္ဘဲ ကာယံေမတၱာ၊ ဝစီကံေမတၱာျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ရွိရန္လုိအပ္ေပသည္။ အနာထပိဏ္ သူေဌးၾကီး က သားအားဆုံးမပုံကုိ ၾကည့္ပါ။ နာထပိဏ္သူေဌးၾကီးသည္ ဆုိးသြမ္း လူငယ္ေလး

ျဖစ္ေနေသာ သားကုိ နည္းပရိယာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စည္းရုံး သိမ္းသြင္းကာ ရတနာသုံးပါးႏွင့္ထိေတြ႔ေစသည္။

ေနာက္ဆုံး၌ သူေတာ္ေကာင္း အျဖစ္ ေရာက္သြားေစခဲ့သည္။ဤသာဓကသည္ မိဘက သားသမီးကုိ ကုိင္

တြယ္ဆုံးမရာ၌ အေျပာမဟုတ္။ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္သည့္ သာဓက ျဖစ္သည္။“တုိ႔မ်ားျဖင့္ သားကံသမီးကံ မေကာင္းပါဘူး” ဟူ၍ ညည္းညဴလက္မွဳိင္ခ်ေနသည့္ မိဘမ်ားသည္ အနာထ

ပိဏ္ သားဆုိးခ်ြတ္ခန္း(ဝါ)ေမတၱာလက္ျဖင့္ တြဲေခၚျခင္း သင္ခန္းစာကုိ မ်ားစြာ အတုယူသင့္၏။ မိဘတုိ႔မွာ 

သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရဖုိ႔ အတိတ္ကံလည္း လုိသည္မွာ မွန္ပါ၏။ကံမေကာင္းပုံကုိ ေျပာလုိက္ပါဦးမည္။ ကမာၻေက်ာ္ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ၾကီး မဟတၱမဂႏၶီသည္ အဘက္

ဘက္မွ ထူးခ်ြန္ေသာ္လည္း သားသမီးကံ မေကာင္းလွဟု ဆုိရေပမည္။ ဂႏၶီၾကီးသည္ တစ္ဖက္ရန္သူမ်ားက

ပင္ ၾကည္ညိဳ ေလးစားရေသာ ပုဂၢဳိလ္ၾကီးျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္တစ္ေန႔တြင္ ဂႏၶီၾကီးသည္ လူပုံအလယ္တြင္ 

ဟာရီလားလ္ ေခၚသည့္ သားတစ္ဦးက အရက္ေသာက္ျပီး ကေလာ္ဆဲသည္ကုိခံရရွာ၏။ ဤလုိအျဖစ္မ်ဳိးေတြ

ကုိ မိဘအေတာ္ မ်ားမ်ား ၾကဳံဖူး၊ ၾကားဖူးၾကမည္သာပင္။ သားသမီးကံ ဆုိးၾကသည္ေပါ့..သုိ႔ေသာ္ အတိတ္ကံမေကာင္း၍ သားသမီးဆုိးႏွင့္ ၾကဳံရသည့္ပင္ ျဖစ္ေစဦးေတာ့။ မေလ်ွာ့ေသာ စိတ္ဓာတ္

ျဖင့္ ပစၥဳပၸန္ ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ အားကုိးျဖင့္ မိမိတုိ႔ သားသမီးကုိ မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစား

ရမည္။ သားသမီးတုိ႔ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ လူ႔ဝိနည္း နားလည္၍ ကုိယ္က်င့္ စရဏ ေကာင္းေသာ သားေကာင္း 

သမီးမြန္မ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ လက္ဦးဆရာျဖစ္ေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွာ မ်ားစြာ တာဝန္ရွိပါသည္။


                                                                      
                                                                                 အရွင္၀ိမလ၀ံသ

မွတ္ခ်က္ ။   ။ ဦးဇင္းရဲ႕ဘေလာ့ျဖစ္တဲ႔ ၀ိရဓမၼ ဘေလာ႔တြင္လည္းသြားေရာက္ေလ့လာဖတ္ရွုနုိင္ပါသည္။


4 comments:

 1. အားေပးတြားတယ္။

  မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ရန္မွာ ေငြေတြ ေၾကးေတြ ေပါမ်ားျခင္း၊ အေျခၾကီးအေနၾကီး ေနရျခင္းတုိ႔

  ကုိ လုိအပ္သည္မဟုတ္။ တစ္ဖက္ရပ္တဲကေလးမွာ ေနရေသာ ဆင္းရဲသားတုိ႔၏ သားသမီးတုိ႔သည္လည္း

  မိေကာင္း ဖခင္ သားသမီးမ်ားျဖစ္နုိင္ၾကသည္။ အက်င့္ေကာင္းဖုိ႔သာ လုိသည္......((( အျပည့္အဝ ေထာက္ခံသြားတီ)))

  မိေကာင္းဖခင္ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားရဦးမည္ေလာ။
  သားသမီးဘဝကို ေက်ာ္လြန္လာျပီမို႔.....

  မၾကီးလြမ္း

  ReplyDelete
 2. တရားကုိေရွ႔တန္းထားျပီး
  လူေလာကနဲ႔
  လူးေလာက ေလးေတြအေၾကာင္းမွ်ေ၀ေပးလုိ႔
  ေက်းဇူးပါ ကုိရာဇာေရ

  ReplyDelete
 3. ဟုတ္ကဲ့ပါကုိယ္တိုင္းလည္းေကာင္းေအာင္ေနပါမယ္..
  ကေလးေတြကုိလည္းတန္ဖိုးရွိေအာင္ဆုံမပါမယ္..
  အခုလိုတင္ေပးတဲ့ အာကုိၾကီးကုိလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္..:D

  ReplyDelete
 4. တရားသေဘာေလးေတြအေျခခံၿပီး မွတ္သားဖြယ္ရာ သတိေပးစာေလးေတြကို
  ဖတ္ မွတ္သြားတယ္ ေမာင္ရာဇာေရ။ ေမာင္ရာဇာညႊန္းတဲ့ ဦးဇင္းဘေလာ့လည္း အသစ္တင္တိုင္းေရာက္ပါတယ္။
  စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

  ေမတၱာျဖင့္
  အန္တီတင့္

  ReplyDelete

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: