Sunday, January 29, 2012

ထူးျမတ္ေသာျပဳစုလုပ္ေကၽြးမႈ

ထူးျမတ္ေသာျပဳ႔စုလုပ္ေကၽြးမႈကို ပါဠိလို`ပါရိစရိယာႏုတၱရိယ´ဟုေခၚ၏၊ 

မင္းကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးရျခင္း၊ သူေဌးကိုျပဳစုလုပ္ေကၽြးရျခင္း၊ ခ်စ္သူကိုျပဳစုလုပ္

ေကၽြးရျခင္း၊ မိမိ သားသမီး ဇနီးမယားလင္သားကိုုျပဳ႕စုလုပ္ေကၽြးရျခင္း၊ နုိင္ငံ

ျခားအထူးဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားအား တည္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးရျခင္း၊အယူကြဲျပား

ဘာသာျခားဆရာၾကီးမ်ားကိုျပဳ႕စုလုပ္ေကၽြးရျခင္း၊ကိုထူးျခားသည့္ျပဳ႕စုလုပ္ေကၽြး

ရျခင္းဟုမွတ္ယူၾက၏၊စင္စစ္္ေသာ္ကား ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျပဳစုျခင္း

မ်ိဳးသည္ မိမိအတြက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာေမ်ွာ္ လင့္ခ်က္၊ မိမိ မိသားစုဟူေသာ 

သံေယာဇဥ္စေသာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပဳ႕စု လုပ္ေကၽြးရျခင္းျဖစ္ကား 

မစင္ၾကယ္မသန္႔ရွင္းပါေပ၊ ကုသိုလ္အစစ္မျဖစ္နိုင္ေခ်၊ သူသူ ငါငါ လူတကာလုပ္

နိုင္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါ၏၊ ငါေမြးထားတဲ့ေမ်ာက္ ငါ့ကိုျပန္ေခ်ာက္ေန သကဲ့သို႔ 

တစ္ခါတစ္ရံ အက်ဳိးမဲ့ကိုပင္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါ၏၊ အဇာတသတ္မင္းသားသည္မေကၽြး

သင့္ေသာ ေဒ၀ဒတ္ကိုေကၽြးမိသျဖင့္ အဖကိုသတ္သည့္ကံၾကီးကို က်ဴးလြန္မိကာ

ဒုကၡေရာက္ရေလ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ထူးျမတ္ေသာ ျပဳ႕စုလုပ္ေကၽြးမႈမျဖစ္နိုင္ပါေခ်။

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္တကြ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတာ္ အရွုင္သူျမတ္တို႔ကိုျပဳစု 

လုပ္ေကၽြးျခင္းကိုသာ ထူးျမတ္ေသာျပဳစုလုပ္ေကၽြးမႈဟုဆိုရမည္ျဖစ္၏။ထိုကဲ့ေသာ

ျပဳစုလုပ္ေကၽြးမႈမ်ဳိးသည္ မိမိအတြက္မည္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွမထား မိသားစုဟူ

ေသာ သံေယာဇဥ္မ်ိဳးလည္းမရွိ၊`ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမသာသနာ ဗုဒၶ ယဥ္ ေက်း

မႈမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူူၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား

ျပဳ စုလုပ္ေကၽြးသင္သည္´ဟူေသာ အသိ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔႔

ပြားေစခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားျဖင့္ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ထူး

ျမတ္သာျပဳစုလုပ္ ေကၽြးမႈျဖစ္၏၊သာမန္ပုထုဇဥ္တို႔လုပ္နိုင္ရန္မလြယ္၊သံဃာေတာ္

မ်ားကိုျပဳစုလုပ္ေကၽြးရ ျခင္းတည္းဟူေသာ ေ၀ယ်ာ၀စၥကိုသိုလ္ေၾကာင့္ သီလ သ

မာဓိ သိကၡာ မ်ားရင့္က်က္တိုး တက္လာျပီး နိဗၺာန္အထိေရာက္နိုင္၏၊ ထိုေၾကာင့္

ထူးျမတ္ေသာျပဳစုလုပ္ေကၽြးမႈဟု ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။

        

မိဘကိုျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္း၊ သူအို သူနာမ်ားကိုျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္း၊ကိုးကြယ္ရာမဲြလူ 

ဆင္းရဲ မ်ားကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္းမ်ိဳးသည္ ေလာကတၳစရိယာေလာကအက်ဳိးျပဳ ပ

ရဟိ တလုပ္ငန္းျဖစ္စျဖင့္ ထူးျမတ္ေသာဟု မဆိုေစကာမူ ျမတ္ေသာျပဳစုလုပ္ေကၽြး

မူျဖစ္ သည္ကားေသခ်ာပါ၏၊ ဘုရားအစရွိေသာအရိယာ သူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ား 

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုအနုေမာဒနာျပဳမည့္ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏။အလုပ္

အေကၽြးျပဳရသူ တစ္ေယာက္၏တာ၀န္၊ တပည့္တစ္ေယာက္၏ တာ၀န္ သည္ ၾကီး

မားပင္ပန္းဆင္းရဲသည္ကမွန္၏၊ သို႔ေသာ္ျမတ္စြာဘုရားကို သက္ေတာ္(၅၅)၀ါေတာ္

(၂၀)မွ စ၍ပရိနိဗၺာန္စံသည့္အထိ မည္သည့္အခြင့္အေရးမွ်မယူဘဲ ျပဳစုလုပ္ ေကၽြး

ခဲ့ေသာ ရွင္အာနႏၵာ၏ဘ၀သမိုင္းသည္ ယေန႔အထိေနာင္လာ ေနာင္သားမ်ားအ

တြက္ အားတက္စရာအတုယူစရာျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ ေခါင္းေဆာင္တိုင္း၏အနီးအပါး၌ အ

လုပ္ အေကၽြးတစ္ေယာက္ေယာက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါအရာေရာက္ေနသည္ကို

လည္းသတိျပဳ သင့္ပါ၏၊ ေလာကအတြက္အက်ဳိးမ်ားလွပါ၏။ သံဃာ့ေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ 

သံဃာ့အလုပ္အေကၽြးအမႈကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထဲတြင္ ျမတ္ စြာဘုရားလက္ထက္

ေတာ္အခါက အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္သည္ အတုယူအားက်စ ရာေကာင္းပါ၏၊ 

အရွင္ျမတ္သည္`ငါသည္လက္ယာရံ အဂၢသာ၀က´ဟူေသာ မာန္မာန မ်ိဳး မည္

သည့္အခါမွမရွိ၊ သီးတင္းသံုးေဖၚ ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုအျမဲ 

ဂရုစိုက္၏၊ ဆြမ္းခံၾကြလွ်င္လည္းေနာက္က်မွၾကြ၏၊ အေၾကာင္းကား ေက်ာင္းတိုက္

အ တြင္း ဖရိုဖရဲ ေနသားမက်ဟိုတစဒီတစျဖစ္ေနေသာ အမႈိက္သရိုက္မ်ား သကၤန္း

မ်ား သစ္ဘ႑ာမ်ား ေျမဘ႑ာမ်ားကို ဒကာ ဒကာမမ်ားျမင္လွ်င္ အထင္ေသးမည္

စိုးေသာ ေၾကာင့္ လွည္းက်င္းသန္႔ရွင္းျခင္း ဆြမ္းခံမၾကြနိုင္ေသာဂိလာနသံဃာမ်ား 

စာရင္းကိုေမး ျမန္းျပဳစု၍ ဆြမ္းခံေကၽြးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားရွာေပးျခင္း

တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သံ ဃာမ်ားကိုဦးစားေပး၍ အခါတစ္ပါး၌ အိပ္စရာေနရာမရွိျဖစ္

ျပီး ၀စၥကုဋီ၌ အိပ္သည္ကိုဘုရားရွင္ သိေတာ္မူသျဖင့္ ၾကီးစဥ္ငယ္လိုက္၊ ၀ါစဥ္အ

လိုက္ ေနရာေပးရမည္ ဟုပင္ သိကၡာပုဒ္ ပညတ္ေတာ္မူရ၏။
        

လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္(၁၆၀)ခန္႔က ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ထင္ရွားေတာ္မူခဲ့သည့္ 

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္လည္း သံဃာ့ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အရွင္သာရိပုတၱ ရာမေထရ္ကဲ့သိုပင္ ၾကည္ညိဳအားက်အတုယူစရာေကာင္းလွပါ

၏။ဆရာေတာ္သည္ ေန႔စဥ္ သံဃာေတာ္မ်ားသံုးစဲြသည့္ေနရာမ်ား၌ ေရခပ္ျခင္း 

ကုဋီ ေရျဖည့္ျခင္း ကႏုတ္တံေဆးျခင္းေရခပ္ျခင္းတံမ်က္စည္းလွည္းျခင္းသံဃာ

မ်ားစား ျပီးေသာ ပုကန္းမ်ားေဆးေၾကာျခင္းေသာက္ေရခ်ဳိးေရအတြက္ ေရျဖည့္

ထားျခင္းစေသာ၀တ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေတာ္မူေလ့ရွိ၏၊သံဃာငယ္မ်ားကမေသာက္

ရဲမခ်ိဳးရဲ ျဖစ္ေနၾကသ ျဖင့္`သံုးသာသံုးၾက´မိန့္ေတာ္မူေလ့ရွိ၏။မိမိေက်ာင္းတိုက္

အတြင္းရွိသံဃာမ်ားအတြက္သာမက မံုရြာျမိဳ႕တြင္းရွိ သံဃာမ ေထရ္ၾကီးမ်ားသီ

တင္းသံုးရာ သံဃာအမ်ားရွိရာ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၌လည္း ထိုနည္းအ တူ ကုဋီ

ေရျဖည့္ျခင္း၊ ကနုတ္တံေဆးျခင္း ေရခပ္ျခင္းတံမ်က္လွည္းျခင္း စေသာ၀တ္ 

မ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေလ့ရွိ၏အခ်ဳိ႔႕ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား

ကအားနာ သျဖင့္ `လယ္တီးဘုန္းၾကီးဒီလိုမလုပ္ပါႏွင့္ ေတာ္ေလာက္ပါျပီး

´ဟု တားၾကလွ်င္`တ ပည့္ေတာ္ကို သနားလွ်င္ခြင့္ျပဳ ပါ တပည့္ေတာ္

ရဲ့ေျခေတြလက္ေတြဟာ တစ္သံသရာလံုး သားကၽြန္မ ယားကၽြန္ျဖစ္ခဲ့

ရပါတယ္ ဒီဘ၀မွာေတာ့ သံဃာကၽြန္ သာသနကၽြန္ အမႈျပဳ႕ 

ခြင့္ေပး ၾကပါ´ဟုျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူ၏။
        

ဂီလာနသံဃာမ်ားကိုလည္း မရြံမရွာျပဳစုလုပ္ေကၽြးေတာ္မူ၏၊ အလြန္အားက်စ

ရာ ေကာင္းလွ၏၊ သားကၽြန္ မယားကၽြန္ ခ်စ္သူ႔ကၽြန္ ျဖစ္ေနသူမ်ားအထူးသတိျပဳ

အပ္ပါ၏၊ သံဃာကၽြန္အျဖစ္ သံဃာေ၀ယ်ာ၀စၥကိုေဆာင္ရြက္ရင္ ထူးျမတ္ေသာ

ျပဳစုလုပ္ေကၽြးမႈ ကုသိုလ္ကို သာသနာေတာ္ႏွင့္ၾကံဳခိုက္ ရေအာင္ယူအပ္ပါ၏။ 

ထို႔ေၾကာင့္ပုဂၢိဳလ္ထူးပုဂၢိဳလ္ျမတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္

        ျပဳစုလုပ္ေကၽြးခ်င္သူကိုခ်ည္း ျပဳစုလုပ္ေကၽြးမေနပါႏွင့္၊

        ျပဳစုလုပ္ေကၽြးသင့္သူကိုလည္း ျပဳစုလုပ္ေကၽြးပါ၊

        သို႔မွသာ…………..

        ထူးျမတ္ေသာျပဳစုလုပ္ေကၽြးမႈ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ထူျမတ္ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ ေယာက္ျဖစ္နိုင္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါ၏။

အရွင္သီရိဒတၱာလကၤာရ

1 comment:

  1. မွတ္သားသြားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..

    ReplyDelete

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: