Sunday, January 29, 2012

ထူးျမတ္ေသာလာဘ္

ထူးျမတ္ေသာလာဘ္
ထူးျမတ္ေသာလာဘ္(၀ါ)လာဘ္လာဘအထူးကိုပါဠိလို`လာဘာနုတၱရိယ´ဟု
ေခၚ ၏၊ သားသမီးရျခင္း ေယာကၤ်ားရျခင္း မိန္းမရျခင္း ဥစၥပစၥည္းရျခင္း အေမြရ
ျခင္း စေသာ ရျခင္းမ်ိဳးကို ထူးျမတ္ေသာ အရဟု လူအမ်ားကမွတ္ယူထားၾက၏၊
စင္စစ္ေသာ္ကား ထို ရမ်ိဳးသည္ တဏွာ ေလာဘ ေဒါသ မာနစေသာကိေလသာ
မ်ားႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ လာဘ္လာဘျဖစ္၏၊ သူသူငါငါလူတကာရနိုင္ေသာလာဘ္
လာဘျဖစ္၏၊ အပူအပင္မ်ား ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ လာဘ္လာဘျဖစ္၏၊ ကိုယ္ထင္
ကုတင္ေရႊနန္းဟူေသာ ဥပါဒန္အ စဲြကပ္ေနေသာ လာဘ္လာဘမ်ိဳးျဖစ္၏၊ မျဖဴစင္
မသန့္ရွင္း တစ္ခါတစ္ရံအက်ိဳးမဲ့ကိုပင္ ျဖစ္ေစနိုင္၏၊ အေႏွာင္အဖဲြမွမလြတ္ေသာ
လာဘ္လာဘမ်ိဳးျဖစ္၏၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ခြင့္နဲ၍ အကုသိုလ္ျဖစ္္မ်ားေသာ လာဘ္လာ
ဘျဖစ္၏၊ ထို့ေၾကာင့္ထူျမတ္ေသာလာဘ္လာဘဟု မဆိုနိုင္ ဒုလႅဘတရားငါးပါး
တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာရတနာသံုးပါးႏွင့္ ကံကံ၏အက်ိဳး  (အေၾကာင္းအက်ိဳး
ျဖစ္စဥ္နိယာမ) ကိုယံုၾကည္ေသာ သဒၵတရားတည္းဟူေသာ အမာခံ အရင္းအႏွီး ပစၥည္းလာဘ္ရျခင္မ်ိဳးကိုသာ ထူျမတ္ေသာလာဘ္ဟု ေခၚဆိုရမည္ျဖစ္၏။
       

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယံုၾကည္မႈသဒၵါကို အရင္းျပဳ႕၍သာ(ယံုၾကည္မႈရွိမွသာ)
ဒါနေကာင္းမႈ သီလေကာင္းမႈ ဘာ၀နာေကာင္မႈျဖစ္နိုင္ရကား သဒၵါတရားသည္
ေလာ ကီ ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ဳိး အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုရျခင္း၏ ပင္မအေၾကာင္းျဖစ္ပါ
၏၊ ယံုၾကည္ ခ်က္မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ပဲ အပ်င္းထူေန
လွ်င္ အရာရာ ေနာက္က် ဘာတစ္ခုမွ်ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ရကား၊ ယံုၾကည္ခ်က္သ
ဒၵါတရားသည္ ဆင္း ရဲႏြမ္းပါမႈ ပေပ်ာက္ေရး၏ အဓိကအေၾကာင္းလည္းျဖစ္ပါ၏၊
သုဂတိနိဗၺာန္လမ္းသို႔ သြား ရာလမ္းခရီး၌ သဒၵါတရားရွိမွ ဒါနရိကၡာထုပ္၊ သီလရိ
ကၡာထုပ္၊ ဘာ၀နာရိကၡာတို႔ကို ထုတ္လုပ္စုေဆာင္းျဖစ္မည္ျဖစ္၏။ ရိကၡာထုပ္ ရွိပါ
မွလည္း သံသရာခရီးသြားရာ၌ ေလာ ကီကိစၥ၊ ေလာကုတၱရာကိစၥ၊အ၀၀ျပီးေျမာက္
ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ရကား သဒၵါတရားသည္ လူတိုင္းအတြက္ ခရီးသြားေဖၚလည္း
ျဖစ္၏။
       

ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို မယံုၾကည္ေသာ ေလာကီစီးပြားေရးသမားအခ်ဳိ႕သည္အလြယ္လမ္း
ျဖတ္လမ္းကိုလိုက္သျဖင့္ ဖြတ္မရ ဓါမပါဆံုးရသည္ကိုလည္း သင္ခန္းစာယူ အပ္ပါ၏။
ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရသည္၊ ကိုယ္လုပ္တဲ့အတိုင္း ကိုယ္ရမည္၊ ကိုယ္လုပ္သ ေလာက္
ကိုယ္ရမည္၊ ဟူေသာ ကံ ကံ၏အက်ဳိးအေၾကာင္းရွိမွအက်ဳိးရွိမည္ဟူေသာ ေၾကာင္း
က်ဳိးျဖစ္စဥ္နိယာမျဖစ္စဥ္ကိုလက္ခံေသာ သဒၵါတရားရွိသူသည္ ပံုမွန္ၾကိဳးစား သြား
ပါလွ်င္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ၾကံစည္က်ဳိးစားသမွ် ဘာမဆိုျဖစ္နိုင္၊ ဘာမဆိုရနိုင္ေသာ
ေၾကာင့္ သဒၵါတရားတည္းဟူေသာပစၥည္းလာဘ္ကို ေရွးဦးစြာရေအာင္အားထုတ္
အပ္ပါ ၏၊ ရတနာရွိရာ ရတနာလာ………ဟူသည္ႏွင့္အညီ သဒၵါတရားတည္း
ဟူေသာရတနာ ပစၥည္းရွိျပီး သူ႔အထံသို႔ အျခားေသာေလာကီ ေလာကုတၱရာရတ
နာပစၥည္းမ်ား မလဲြမ ေသြေရာက္လာမည္မွာ ေသခ်ာပါ၏။
       

ယံုၾကည္ခ်က္ သဒၵါတရားရွိသူသည္ စိုးရိမ္စိတ္၊ အားငယ္စိတ္၊ ကိုယ္ဆင္းရဲ၊စိတ္
ဆင္းရဲ၊ ဟူသမ်ွတို႔ကိုလည္း ေက်ာ္လႊားနိုင္စြမ္းရွိပါ၏၊ အသိဥာဏ္ဖံြ႔ျဖိဳး ဥာဏ္ရည္
ကို လည္း တိုးေစပါ၏၊ ေအးျမေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာအထိ ေပးစြမ္းနိုင္ပါ၏၊ ထို႔
ေၾကာင့္ သဒၵါ တရားရျခင္းကို ထူျမတ္ေသာလာဘ္(၀ါ)လာဘ္အထူးဟု႔ ဗုဒၶဘုရား
ရွင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဤေနရာ၌ သဒၶါအေၾကာင္းကိုစာဖတ္သူပို၍နား
လည္သေဘာေပါက္ေစရန္  မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ကိုယ္
က်င့္အဘိဓမၼက်မ္းစာအုပ္မွ ထုတ္ ႏုတ္တင္ျပလိုက္ပါ၏။
       

ယံုၾကည္ျခင္းသေဘာတရားသည္ သဒၶာတည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ `ယံုၾကည္တတ္ေလ့၊ သဒၶါေငြ႔တည္း´ဟုဆိုခဲ႔ေပ၏။ `ယံုၾကည္´ဟူရာ၌ ယံုအတြက္အဓိပၸါယ္တစ္ရပ္၊
`ၾကည္´ အတြက္အဓိပၸါယ္တရပ္ ႏွစ္မ်ိဳးခဲြ၍မွတ္ရ၏။

ယုံပုံ 

ဒိ႒ိသည္ကံတရားမရွိ၊ ကံ၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမရ၊ွိ လြန္ခဲ့ေသာကာလက မိမိ
တို႔ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ဘ၀ေဟာင္းဟူ၍မရွိ၊ ယခုဘ၀ေသလွ်င္ေနာင္ဘ၀ထပ္ျဖစ္ဖို႔
ဘ၀သစ္ လည္းမရွိ၊ ဤဘ၀ ထိုဘ၀ ဓမၼအားလံုးကိုသိနိုင္ေသာ လူဘုရားမရွိ၊
တရားမရွိ၊ သံဃာ မရွိ၊ ၀ိစိကိစၧာမွ မယံုတ၀က္ယံုတ၀က္ႏွင့္ ယံုမွားသံသယျဖစ္
ေန၏၊ ဤသဒၶါကား `ကံ ကံ၏အက်ိဳးစေသာ အရာရာ အစုစုကိုဧကန္ရွိ၏´ဟု
ယံုသည္၊ ဤယံုေသာသဒၶါကို သဒၶါေမာကၡယံုေသာအားျဖင့္ ဆံုးျဖစ္ျခင္းသေဘာ ဟုလည္းက်မ္းဂန္တို႔၌ဆို၏။ဤသို႔ အမွန္ရွိိေသာအေၾကာင္းအရာ၌ ယံုျခင္းကိုသာ
သဒၶါအစစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ပါ။

ၾကည္ပံု
       
စြန္႔က်ဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းေနရေသာအခါ သီလေစာင့္တည္၍ ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္း
ေသာအခါ ထိုထိုကုသိုလ္ဆိုင္ရာကိစၥကို ျပဳေနရေသာအခါစိတ္၌ၾကည္လင္ေသာ သဒၶါ ျဖစ္ေန၏၊ ေနာက္က်ည့္ေသာေရခြက္၌ ပတၱျမားရတနာထည့္လိုက္ေသာအခါ
အနည္အ မႈန္ေတြေအာက္က်၍ ေရၾကည္လင္လာသကဲ့သို႔ စိတ္၌ ပတၱျမားရတနာ
ႏွင့္တူေသာ သဒၶါျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ၀ိစိိကိစၧာစေသာ ကိေလသာအေနာက္အ
က်ည့္ကင္းကြာ၍ စိတ္ၾကည္လင္လာေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔စိတ္ကုိၾကည္လင္ေအာင္
ျပဳနိုင္ေသာသေဘာ ကား သဒၶါပင္တည္း။
       
ထို႔ေၾကာင့္တခ်ဳိ႕တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္စသည္တို႔မွာ ကံကံ၏အက်ိဳးစ
သည္ကိုနားမလည္ၾက၍ ယံုၾကည္သဒၶျဖစ္ဖို႔ ခဲယင္းေသာ္လည္း လူၾကီးမ်ားျပဳ႕မူ
ပံုကို အတုလိုက္၍ ဘုရား တရား သံဃာကို ရွိ့ခိုးေနေသာအခါ သူတစ္ပါးကိုေပး
ကမ္းေန ေသာအခါ သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္ေနေသာအခါမ်ား၌ စိတ္ကိုၾကည္
လင္ေစနိုင္ေသာ ၾကည္သဒၶါကားျဖစ္နိုင္ၾကေပသည္၊ မိစၧာအယူရွိသူမ်ားလည္း
ေဆးရံုအတြက္ သူအိုရံုအ တြက္ နဴနာရံုအတြက္မိဘမရွိေသာကေလးမ်ားအ
တြက္ ေကာင္းေသာပညာေရးအ တြက္ ေပးကမ္းစြန္႔လွဴၾကရာ၌ ၾကည္သဒၶါအ
စစ္ကုသိုလ္ျဖစ္ၾကေပသည္။

သဒၶါအတု
       
ဤျပခဲ့ေသာ သတိထား၍ စဥ္းစားျပီးလွ်င္ သဒၶါတရားတရား အစစ္ဟူသည္အ
ျပစ္ကင္း၍ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းယံုၾကည္ျခင္း မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ယံု ၾကည္ျခင္းဟု႔ နားလည္ေလာက္ပါျပီ၊ ဘုရားကေရာင္ျခည္ေတာ္မလႊတ္ပါပဲ
`ေရာင္ျခည္ ေတာ္လႊတ္သည္ဟု´ဘုရားကိုမွီစားေနသူတို႔က လိမ္ေျပာသည္ကို
ယံုမႈ၊ မိစၧာအယူရွိသူ မ်ား၏ မိမိတိုအယူ၀ါဒကိုယံုမႈ စေသာအလႊဲအမွားယံုမႈမ်ား
သည္ သဒၶါအစစ္မဟုတ္ပါ ေခ်၊ ရိုးအည့ံျဖင္းေသာအသိဥာဏ္ကင္းေသာ ေမာ
ဟ အကုသိုလ္သာျဖစ္ေလသည္၊ ထိုျပင္အေျပာေကာင္းအသံေကာင္းရုပ္ေကာင္း
အက်ဳိးေဆာင္ေကာင္း ေဆးေကာင္း ၀ါးေကာင္းစေသာ အေကာင္းရွိသည့္ ရေသ့ ရဟန္းကို`ၾကည္ညိဳလွပါသည္´ဟုေျပာဆို ၾကသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ား
အခ်ဳိ႔၏ ၾကည္ညိဳမႈလည္း သဒၶါအစစ္မျဖစ္နိုင္၊ ရင္းႏွီးမႈ တဏွာေပမ မကင္းေသာ
ေမာဟပင္တည္း၊ ထိုသို႔ သဒၶါအတုမ်ဳိးကို က်မ္းစာ တို၌ `မုဒၶပၸသႏၷ´ဟု ဆို၏။
(မုဒၶ-ဖ်င္းအေသာ၊ ပသႏၷ-ၾကည္ညိဳမႈ)

သတိေပးခ်က္
ယခုေခတ္ကား အညာအျဖန္း ေပါမ်ားေသာေခတ္ျဖစ္၏၊ ဘာသာျခားတို႔႔ တရား ဆန္းေတြေပါမ်ားေနသည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာဆိုသူတို႔၏အတြင္းမွာလည္း တရား
အဆန္း ကမၼ႒ာန္း အဆန္း ေဆး၀ါးအဆန္းတို႔အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖန္းကာျပခဲ့ေသာ မုဒၶပၸ
သႏၷ သမားရိုးရာ ရွာသူမ်ားကိုလွည့္စားဖ်ားေယာင္းလွ်က္ရွိသည္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကိုေပးကမ္းေနရာ၌ သဒၶါ ေပးမဟုတ္ အဏွာအခ်စ္ေပး၊ အဖ်င္းအနေပးမ်ားေလ
သည္။
        ထိုအဆန္းအျပားဉာဏ္သမားမ်ားကို ပညာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက`အေရးမစိုက္ ေလာက္ဘူး´ဟုသေဘာထားၾကသည့္အ
တြက္ ထိုအဆန္းသမားေတြ အိမ္ဦးတက္ရွိၾက ေလျပီ။ မွားသည္ျဖစ္ေစ မွန္
သည္ျဖစ္ေစ တရားဖက္ဆုိင္ရာ၀ယ္ မိန္းမေတြသာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနၾက၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္ကိစၥမဆို ယံုသင့္မယံုသင့္ႏႈိုင္းခ်င့္ဖို႔ရာ ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္
ေသာ အသိဉာဏ္အလိမၼာကို ယခုလက္ရွိအေခ်အေနထက္ တိုးပြား ေအာင္
(မိန္းမေတြက စ၍)က်ိဳးစားသင့္ၾကပါ၏။
        ရတနာသံုးပါးအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာသျဖင့္ ေလးစားအားက်စရာ
ပုဂၢိဳလ္ၾကီး မ်ားအေၾကာင္း၊ ကံ ဥာဏ္ ၀ိရိယကိုသာ အားကိုးၾကသျဖင့္ သာမန္
ဆင္းရဲသားဘ၀မွ ပံု မွန္တက္လာျပီးနိုင္ငံအဆင့္ ကမၻာ့အဆင့္၌ နိုင္ငံေရး စီး
ပြားေရး ဘာသာေရး အသီးသီး ၀ယ္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ႕နိုင္ၾကသည့္ အတုယူ
အားက်စရာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအေၾကာင္းကို က်မ္ဂန္စာေပမ်ား၌ မ်ားစြာေတြ႔နိုင္
ပါ၏၊ ေဆာင္းပါးရွည္မည္စိုး၍ အက်ယ္မေဖၚျပေတာ့ ပါေခ်။
        သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ အတုယူမွတ္သားစရာ ဣတိ၀ုတၱက ပါဠိေတာ္ ပဥၥ
ဗုဗၺနိမိတၱ သုတၱံေဒသနာေတာ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပလိုပါ၏၊ နတ္ျပည္မွစုေတ
ခံနီး နတ္သမီးနတ္ သားတုိ႔ကို အျခားေသာ အေပါင္းအေဖၚနတ္မ်ားက အေလး
ဂရုျပဳ၍မွာၾကားေလ့ရွိေသာ စကားသံုးခြန္းရွိ၏။
ယင္းတို႔မွာ
        ၁။ အေမာင္နတ္သား ဤျပည္မွ စုေတလွ်င္ လူ႔ျပည္သို႔သြားပါ။
၂။ လူ႔ျပည္သို႔ေရာက္လွ်င္သဒၶါတရားတည္းဟူေသာဥစၥာရတနာကိုရေအာင္ယူပါ။
       ၃။ အဲဒီ ဥစၥာရတနာကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္အမိအရထိမ္းသိမ္းထားပါ။ဟူ
၍ျဖစ္ ပါ၏။ ေသခါနီးမွာတမ္းစကားမ်ားသည္ ပို၍ ေလးနက္ေလ့ရွိရကား သဒၶါတ
ရားကို နတ္ မ်ားတန္ဖိုးၾကပံုမွာ အတုယူဖြယ္ရာျဖစ္ပါ၏။ထို႔ေၾကာင့္………ပုဂၢိဳလ္
ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္…  လိုခ်င္တာကိုခ်ည္းပဲ
မယူပါၾကႏွင့္ မိမိအမွန္တကယ္ရွိသင့္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ သဒၵါ တည္းဟူေသာ
ဥစၥာကိုယူထားၾကပါ၊ သို႔မွသာ`ထူးျမတ္ေသာလာဘ္´ ကိုရ၍ထူးျမတ္ ေသာလာဘ္ ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္နိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါ၏။
             ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
                                      အရွင္သိရီဒတၳာလကၤာရ။

No comments:

Post a Comment

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: