Tuesday, February 28, 2012

၃၈ ျဖာမဂၤလာ ၂

( မဂၤလာ တရားေတာင္း )
ဗဟူေ၀ဒါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၲယံု။
အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ နတ္ႏွင့္လူတို႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္း သာကို လိုခ်င္ေတာင့္တကုန္၍ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ၁၂-ႏွစ္ၾကာမွ် ၾကံစည္ေတြးေတာ ပါေသာ္လည္း မသိႏိုင္ ၾကပါကုန္။ ထိုမဂၤလာတရားကို ရွင္းလင္းေဟာၾကား ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား။


( ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး မဂၤလာ ၃-ပါး )

အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နံ။
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ

၁။ လူမိုက္ကို မမွီ၀ဲ မေပါင္းသင္းျခင္း။ 
၂။ ပညာရွိကို မွီ၀ဲဆည္းကပ္ ေပါင္းသင္းျခင္း။ 
၃။ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ျခင္း။   
ဤသံုးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလြဲလို႔၊ မမွီ၀ဲနဲ႔ ကင္းေအာင္ေန။
ပညာရွိကို အရွည္တြဲလို႔၊ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ နည္းယူေစ။
သံုးပါးရတနာ မိဘမ်ားႏွင့္၊ ဆရာသမားကို ပူေဇာ္ေလ။
ခ်မ္းသာကိုေပး ဆက္ဆံေရး၊ ေျမႇာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( ေနေရး ထိုင္ေရး မဂၤလာ ၃-ပါး )

ပတိရူပ ေဒသ၀ါေသာ စ၊ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ။
အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၄။ (၁)။သင့္ေလ်ာ္ေသာအရပ္၌ ေနရျခင္း။
၅။ (၂)။ ေရွး၌ျပဳဖူး ေကာင္းမႈအထူးရွိျခင္း။
၆။ (၃)။ မိမိ၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း။
ဤသံုးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

ကုသိုလ္ပညာ ဥစၥာရဖို႔၊ သင့္ရာေဒသ အျမဲေန။
ေရွးကတင္ႀကိဳ ျပဳခဲ့ဖူးသည့္၊ ေကာင္းမႈအထူး ရွိပါေစ။
မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းေအာင္ထိန္းလို႔၊ မတိမ္းေစနဲ႔ ေဆာက္တည္ေလ။
ဥစၥာကိုေပး ေနထိုင္ေရး၊ ေျမႇာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( သင္ၾကားေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )

ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊ ၀ိနေယာ စ သုသိကၡိေတာ။
သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၇။ (၁)။ ေလာကီ ေလာကုတ္ အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း။
၈။ (၂)။ စက္မႈ လက္မႈ အတတ္တို႔ကို တတ္ျခင္း။
၉။ (၃)။ လူႏွင့္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကားနားလည္ျခင္း။
၁၀။ (၄)။ အေျပာအဆို ခ်ိဳသာ ယဥ္ေက်းျခင္း။
ဤေလးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

တတ္ေကာင္းတတ္ရာ ဟူသမွ်ကို၊ ၾကားျမင္သုတ ရွိပါေစ။
အိုးအိမ္တည္ေထာင္ ၀မ္းစာေရးနဲ႔၊ အသက္ေမြးဖို႔ အတတ္သင္ေလ။
လူႏွင့္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို၊ ေကာင္းစြာသင္ၾကား နားလည္ေစ။
မွန္ကန္ယဥ္ေက်း ခ်ိဳသာေအး၊ ဆိုေရး တတ္ပါေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( ျပဳစုေရး မဂၤလာ ၃-ပါး )

မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။
အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၁။ (၁)။ မိဘႏွစ္ပါးကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္း။
၁၂။ (၂)။ သားမယားတို႔ကို တရားႏွင့္အညီ လုပ္ေကၽြးျခင္း။
၁၃။ (၃)။ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ျခင္း။
ဤသံုးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

ျမင္းမိုရ္ေရႊေတာင္ မိဘမ်ားကို၊ ေကာင္းစြာဆင္ေပး ၀တ္ေက်ေက်။
ေၾကြးသစ္ခ်ကာ သားႏွင့္မယားကို၊ ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ ၀တ္ကုန္ေစ။
အလုပ္တာ၀န္ မလစ္ဟင္းနဲ႔၊ အျပစ္ကင္းေအာင္ လုပ္ပါေလ။
စည္းစိမ္ကိုေပး ျပဳစုေရး ေျမႇာ္ေတြးသံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( လိုက္နာက်င့္သံုးေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )

ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊ ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ။
အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၄။ (၁)။ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း။
၁၅။ (၂)။ သုစရိုက္တရားကို က်င့္ျခင္း။
၁၆။ (၃)။ ေဆြမ်ိဳးးတို႔အား ေထာက္ပံ႔ကူညီျခင္း။
၁၇။ (၄)။ အျပစ္မရွိေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳျခင္း။
ဤေလးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

သံုးတန္ေစတနာ ျဖဴစင္လန္းလို႔၊ ေပးကမ္းေ၀မွ် လွဴႏိုင္ေစ။
ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ၾကံ မမိုက္မွားနဲ႔၊ သုစရိုက္တရားကို က်င့္ပါေလ။
ေဆြမ်ိဳးေတြကို ျပင္ပမထားနဲ႔၊ သဂၤဟတရားနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ေလ။
သန္႔စင္ျပစ္မ်ိဳး လူထုက်ိဳး သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( ေရွာင္ၾကဥ္ေရး မဂၤလာ ၃-ပါး )

အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။
အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၁၈။ (၁)။ မေကာင္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ စိတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၁၉။ (၂)။ မေကာင္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္ႏႈတ္ ၂-ပါးျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂၀။ (၃)။ မူးယစ္ေသစာ မေသာက္စားျခင္း။
၂၁။ (၄)။ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေမ့ မေလ်ာ့ျခင္း။
ဤေလးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

မေကာင္းမႈေတြ ဟူသမွ်ကို၊ မေတြ႔ခင္က ေရွာင္ၾကဥ္ေလ။
ေတြ႔ႀကံဳလာလွ်င္ မလြန္က်ဴးနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ ေစာင့္စည္းေလ။
အရက္ေသစာ မေသာက္စားနဲ႔၊ ေမွာက္မွားတတ္တဲ့ အရာေပ။
လုပ္ကိုင္ေျပာၾကား သတိထား တရားမေမ့ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( စိတ္ထားေရး မဂၤလာ ၅-ပါး )

ဂါရေ၀ါ စ နိ၀ါေတာ စ၊ သႏၲဳ႒ိ စ ကတညဳတာ။
ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၂၂။ (၁)။ ရိုေသထိုက္ေသာ သူကို ရိုေသျခင္း။
၂၃။ (၂)။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ရျခင္း။
၂၄။ (၃)။ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း။ (ေလာဘအပို အလိုမလိုက္ျခင္း)
၂၅။ (၄)။ သူတပါးေက်းဇူးကို သိျခင္း။
၂၆။ (၅)။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ တရားနာျခင္း။
ဤငါးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

အသက္ဂုဏ္၀ါ ကိုယ့္ထက္ႀကီးက၊ ဆည္းကပ္ခစား ရိုေသေလ။
မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔၊ ကိုယ့္ကိုႏွိမ္ခ် အျမဲေန။
ေလာဘအပို လိုမလိုက္နဲ႔၊ ကိုယ္ထိုက္တာနဲ႔ ေက်နပ္ေစ။
ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး သူ႔ေက်းဇူး အထူးသိတတ္ေစ။
ေကာင္းက်ိဳးဆင့္ပြား ျမတ္တရား၊ နာၾကား မျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( သည္းခံေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )

ခႏၲီ စ ေသာ၀စႆတာ၊ သမဏာနဥၥ ဒႆနံ။
ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၂၇။ (၁)။ သည္းခံျခင္း။
၂၈။ (၂)။ ဆံုးမလြယ္ျခင္း။
၂၉။ (၃)။ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ဖူးေျမာ္ျခင္း။
၃၀။ (၄)။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ တရားေဆြးေႏြးျခင္း။
ဤေလးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

၀တ္စားေနထိုင္ ရန္ခပ္သိမ္း၊ စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္း သည္းခံေလ။
က်ိဳးေၾကာင္းျပညႊန္ ဆံုးမစကား၊ ေျပာၾကားလာက နာလြယ္ေစ။
သူျမတ္ပုဂၢိဳလ္ ဟူသမွ်၊ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေလ။
သဘာ၀ေတြး မွန္ကန္ေရး ေဆြးေႏြးမျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( ျခိဳးျခံေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )

တေပါ စ ျဗဟၼစရိယဥၥ၊ အရိယသစၥာနဒႆနံ။
နိဗၺာန သစၧိကိရိယာ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၃၁။ (၁)။ ျခိဳးျခံစြာ က်င့္ျခင္း။
၃၂။ (၂)။ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္း။
၃၃။ (၃)။ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္း။
၃၄။ (၄)။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း။
ဤေလးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

ေလာကီအာရံု ဇိမ္ယစ္မူးလို႔၊ အေပ်ာ္မၾကဴးနဲ႔ ျခိဳးျခံေလ။
ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ လက္ကိုင္သံုးလို႔၊ သူျမတ္က်င့္ထံုး ယြင္းမေသြ။
ေလးပါးသစၥာ ဉာဏ္ျမင္ၾကည့္လို႔၊ အမွန္သိေအာင္ ႀကိဳးစားေလ။
ဒုကၡလြတ္ကင္း နိဗၺာန္ခ်ဥ္း အလင္းေပါက္ႏိုင္ေစ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


( စိတ္ထားေရး မဂၤလာ ၄-ပါး )

ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၼတိ။
အေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၃၅။ (၁)။ ေလာကဓံတရားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေသာအခါ စိတ္ဓာတ္မတုန္လႈပ္ျခင္း။
၃၆။ (၂)။ မစိုးရိမ္ျခင္း။
၃၇။ (၃)။ ကိေလသာျမဴ ကင္းျခင္း။
၃၈။ (၄)။ ေဘးကင္းျခင္း။
ဤေလးပါးသည္ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမ်ားေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ သဘာ၀၊ ေတြ႔ႀကံဳေနၾက လူတိုင္းေပ။
ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ အစံုတြဲလို႔၊ တလဲစီလွည့္ အျမဲေန။
ေလာကဓံႀကံဳ မျဖံဳတမ္းေပါ့၊ မတုန္စမ္းနဲ႔ စိတ္ခိုင္ေစ။
ေသာကကိုထိန္း ရမၼက္သိမ္း၊ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာေန။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။


မွတ္ခ်က္။

၁-မွ ၃၂-အထိ ေလာကီ မဂၤလာ။ က်န္ ၆-ပါး ေလာကုတၱရာ မဂၤလာ။
၁-မွ ၃၃-အထိ အေၾကာင္း မဂၤလာ။ က်န္ ၅-ပါး အက်ိဳး မဂၤလာ-ဟု မွတ္ပါ ခင္ဗ်ာ...။


( မဂၤလာအက်ိဳးျပ နိဂံုး )

ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊ သဗၺတၳ မပရာဇိတာ။
သဗၺတၳ ေသာတၳႎ ဂစၧႏၲိ၊ တံ ေတသံ မဂၤလ မုတၱမံ။

ဤ သံုးဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ မဂၤလာတရားတို႔ကို လိုက္နာျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူမွန္သမွ် အႏို္င္မခံရ၊ အရပ္ေဒသ အားလံုးတို႔၌ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္၏။ ၃၈-ျဖာ မဂၤလာတရားသည္ နတ္
လူတို႔အတြက္ အျမတ္ဆံုးေသာ မဂၤလာမည္၏။

(လကၤာ)

သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာကံုးကို၊ လိုက္နာက်င့္သံုး ပန္သူေတြ။
စီးပြားခ်မ္းသာ က်က္သေရတိုးလို႔၊ ေကာင္းက်ိဳးစည္ပြင့္ တေ၀ေ၀။
ေဘးကင္းရန္ကြာ ခ်စ္သူေပါလို႔၊ စိတ္ေရာ ကိုယ္ေရာ ခ်မ္းသာမေလ။
ေျပာဆိုၾကံဆ ေဆာင္သမွ်၊ ေအာင္ရမည္ ကိန္းေသ။
အဲဒါေၾကာင့္ ပန္ၾက ဆင္ၾက မဂၤလပန္းခိုင္ေတြ။

အခ်ိန္ေပးျပီးဖတ္ေပးသြားတဲ႕သူငယ္ခ်င္းညီအကုိ၊ ေမာင္ႏွမအားလုံးကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..သူငယ္
ခ်င္းအားလုံး ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ ခင္ဗ်ာ.....။      ။
( ဆယ္ေစာင္တြဲ စာအုပ္ အားမွီျငမ္းေရးသားပါသည္။ )


No comments:

Post a Comment

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: